Development

10 ситуации, в които е-обученията са (по-)добър избор

Еволюиращите клиентски очаквания правят услугите  и вътрешни процеси – все по-сложни, а служителите сменят длъжности все по-често.

Очевидно, тези условия изискват непрекъснато актуализиране и разширяване на знанията и уменията. Това е непостижима цел, ако се разчита само на неформален обмен на знания и естествено трупане на опит в практиката. Резултатът може да бъде дисбаланс между амбициите и плановете на организацията и реалната подготовка и представяне на хората, от които зависи реaлизацията им!

Какво можете да направите?

Първо, да идентифицирате дейностите в организацията, за които е критично да се въведат формални механизми за изграждане на знания и умения и второ, да установите какви точно механизми за учене ще са най-подходящи за съответния вид дейност! Ето например, в кои случаи използването на онлайн обучения могат да се окаже най-полезно:

  1. Когато трябва да обучите голям брой хора едновременно с едно и също или сходно съдържание. Например нови продукти и услуги, стандарти за обслужване, вътрешни правила, нови процеси и др..
  2. Когато се налага  да представяте едно и също съдържание на отделни служители или малък брой хора. Например въвеждащи програми за нови служителите или за нови мениджъри, обучения по безопасност…
  3. Когато искате критични послания, знания или друга важна информация да достигне до хората в унифициран, и ясен вид. Например онлайн обучения свързани с организационни ценности, компетенции, различни УЧР процеси и др.
  4. Когато не разполагате с достатъчно треньори, учебни зали и оборудване, за алтернативно провеждане на присъствени програми. Можете да помислите например за виртуална класна стая!
  5. Когато географската разпокъсаност на екипите прави логистиката на алтернативна присъствена програма прекалено сложна и скъпа.
  6. Когато искате да спестите време на обучаващите се. Времето свързано с провеждане на онлайн обучения е с 30-60 % по-кратко от времето необходимо за аналогични присъствени обучения.
  7. Когато искате да проследявате  прогреса в знанията и уменията на обучаваните чрез тестове.
  8. Когато обучаваните биха имали полза от неограничен достъп до структурирано учебно съдържание. Например, за да могат служителите винаги при необходимост лесно да открият и да си припомнят последователността за работа с даден софтуер, УЧР процес и др..
  9. Когато предпочитаният индивидуален стил на учене и възприемане насочва към електронни форми на учене.
  10. Когато за обучаваните е важно да разполагат по-гъвкаво с времето си и да имат повече контрол върху процеса на обучение. В тези случаи, могат да се прилагат смесени програми, комбиниращи най-доброто от онлайн и присъствените форми на учене.

Кои от тези ситуации са налице във вашата организация? Какви действия можете да предприемете?