Въведение

Настоящите условия се отнасят до ползването на този уебсайт. Като ползвате сайта, Вие приемате тези условия и изисквания  изцяло. Ако не сте съгласни с условията или която и да е част от тях, не трябва да използвате този сайт.

Интелектуална собственост

Освен ако не е указано друго, TDS.bg и неговите притежатели разполагат с правата върху интелектуалната собственост на интернет страниците и материалите на уебсайта. При условията, описани тук, всички тези права на интелектуална собственост са запазени.

Можете да разглеждате и да изтегляте материали от сайта само с цел  кеширане и  отпечатване на страници или друго съдържание от сайта за лично ползване, при спазване на ограниченията, посочени по-долу в тези условия.

Забранени дейности

Не ви е позволено да:

  • публикувате материали от този сайт в друг уебсайт;
  • да правите обществено достояние по какъвто и да било начин материали от сайта;
  • възпроизвеждате, дублирате, копирате или използват по друг начин материали на този сайт за търговски цели;
  • да редактирате или по друг начин да променяте материали на интернет страницата;
  • да разпространявате материали от този сайт [с изключение на съдържанието, специално и изрично предоставено с тази цел].

Ограничения при използването на сайта

Не трябва да използвате този сайт по никакъв начин, може да причини, повреда на интернет страницата или намаляване на наличието или достъпността на интернет страницата; или по всякакъв друг начин който е недобросъвестен и/или противоречи на закона.

Не трябва да използвате този сайт, за да копирате, съхранявате, хоствате, предавате, изпращане, употребявяте, публикувате или разпространявате материали, които се състоат от (или са свързани с) нелегален или шпионски софтуер, компютърни вируси или друг зловреден компютърен софтуер.

Вие нямате право да извършвате каквито и да било системни или автоматизирани дейности за събиране на данни (включително всякакъв вид извличане и събиране на данни) на или във връзка с този уеб сайт, без да имате изрично писмено съгласие за това от собствениците.

Не можете да използвате този сайт, за да предавате или изпращате непоискани търговски съобщения.

Не можете да използвате този сайт, за цели, свързани с маркетинг, без изрично писмено съгласие за това от собствениците на сайта

Ограничен достъп

Достъпът до някои области на сайта е ограничен. TDS.bg си запазва правото да ограничи достъпа до други области на този сайт, или дори целия този сайт, по свое усмотрение.

Ако TDS.bg ви предоставя потребителско име и парола, за да можете да получите достъп до ограничени области на този уеб сайт или друго съдържание или услуги, ваша отговорност е да гарантирате, че потребителското Ви име и паролата се пазят в тайна.

TDS.bg може да деактивира потребителско име и парола по свое усмотрение без предупреждение или обяснение.

Потребителското съдържание

В тези условия, “Вашето потребителско съдържание” означава материал (включително без ограничение текст, изображения, аудио материали, видеоматериали и аудио-визуални материали), които изпращате към или публикувате на този сайт, независимо с каква цел.

Вие предоставяте на TDS.bg безусловно и неограничено право да използва, възпроизвежда, адаптира, публикува, превежда и разпространява вашето потребителско съдържание.

Вашето потребителско съдържание не трябва да е незаконно, не трябва да нарушава законните права на трети лица, и не трябва да бъде в състояние да породи правно действие, независимо дали срещу вас или TDS.bg или на трета страна (в рамките на приложимото законодателство).

TDS.bg си запазва правото да редактира или премахва всякакви материали, предоставени на този сайт, или публикувани на този сайт.

Съгласно тези правила и условия, свързани с потребителското съдържание, TDS.bg не се задължава да контролира изпращането или публикуването на такова съдържание на този сайт.

Гаранции

Този сайт се предоставя без никакви гаранции, преки или косвени. TDS.bg не поема гаранции по отношение на този сайт или по отношение на информацията и материалите, предоставени на него.

Без да се засяга общият характер на предходната алинея, TDS.bg не гарантира, че:

  • този сайт ще бъде постоянно на разположение, или на разположение на всички; или че
  • информацията на този сайт е пълна, вярна, точна и неподвеждаща.

Нищо на този уеб сайт, няма за цел да предоставя съвети от какъвто и да е характер.

Ограничения на отговорността

TDS.bg не носи отговорност пред по отношение на съдържанието и използването на този сайт, или по друг начин във връзка с него:

  • за всякакви косвени, преки или последващи загуби; или
  • евентуални бизнес загуби, загуба на приходи, доходи, печалби или очаквани спестявания, загуба на договори или бизнес отношения, загуба на репутация и авторитет, или загуба или повреда на информация или данни.

Тези ограничения на отговорността се прилагат дори ако TDS.bg е бил изрично уведомен за потенциалната загуба.

Чрез използването на този уебсайт, Вие се съгласявате, че изключенията и ограниченията на отговорността, предвидени в този сайт, отказ от отговорност са приемливи.

В противен случай, не трябва да използвате този сайт.

Неприложими разпоредби

Ако някоя от разпоредбите на този уеб сайт е неприложима съгласно приложимото законодателство, това няма да се отрази на приложимостта на останалите разпоредби на този уеб сайт.

Обезщетения

С настоящото Вие се задължавате да пазите TDS.bg  от всякакви загуби, щети, разходи, пасиви и разходи (включително без ограничение за съдебни разноски, както и сумите, платени от TDS.bg на трето лице в уреждане на иск или спор), понесени или претърпени от TDS.bg, произтичащи от всяко нарушение от Ваша страна на някоя от разпоредбите на тези общи условия.

Нарушения на тези общи условия

Ако нарушите тези условия по нчкакъв начин, TDS.bg може да предприеме всички законни действия, каквито прецени за подходящи, за да се справи с нарушението, включително спиране на достъпа ви до уеб сайта, блокиране на вашия IP адрес за достъп до уеб сайта, както и завеждане на съдебно дело срещу вас.

Промени

TDS.bg може да ревизира тези условия без предупреждение. Преработените Общи условия ще се прилагат при използването на този уебсайт, считано от датата на публикуване на сайта. Проверявайте тази страница редовно, за да сте сигурни, че сте запознат с текущата версия.

Прехвърляне на права и задължения

TDS.bg може да нaeма и прехвърля към трети страни задълженията си по изпълнение на тези общи условия, без да ви уведоми или да получи съгласието ви.

Вие не може да прехвърляте вашите права и / или задължения по тези общи условия.

 

 

TDS.bg е собственост на Талънт Девелопмънт Сървисиз ООД. Можете да се свържете с TDS.bg по електронна поща на office@tds.bg

Този документ е създаден с  https://www.contractology.com.